Přeskočit na obsah
Domů » O nás » Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Zásady ochrany osobních údajů a cookies

OCHRANA SOUKROMÍ A COOKIES

Provozovatelem webových stránek BENKO KLIMA na doméně www.benkoklima.cz (dále jen „webové stránky firmy Benko klima“) je BENKO KLIMA s.r.o., Přemyslovců 16/32a, 747 07 Opava – Jaktař, IČO: 25822152

Chceme co nejvíce zaručit Vaše soukromí proto se snažíme nevyužívat soubory cookies.

Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji děláme.

 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) a další související právní předpisy (např. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů).

 

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je BENKO KLIMA s.r.o., Přemyslovců 16/32a, 747 07 Opava – Jaktař, IČO: 25822152 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou otipkova@benkoklima.cz.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat (zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby).

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje osobních údajů

▪ přímo od subjektů údajů – webový kontaktní formulář.

 

III. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

▪ adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů – jméno, příjmení, telefon, email – umožňující kontakt se subjektem údajů.

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře.

Účel zpracování osobních údajů

▪ poptávková formulář

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvy Odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář osobní údaje klientů (e-mail, telefon, jméno) Kontaktní formulář  zaměstnanci, kteří budou zpracovávat poptávku

 

IV. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle firmy (správce) jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpřístupněny jiným osobám nebo subjektům.

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány během trvání vyřizování poptávky a následně jsou osobní údaje uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou z důvodu oprávněného důvodu Správce či pro plnění zákonných povinností.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

VI. Předávání osobních údajů jiným osobám

Vaše osobní údaje Správce nezpřístupňuje jiným osobám. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

 

VII. Předávání osobních údajů do ciziny

Osobní data nejsou předávána ke zpracovávání žádným subjektům (osobám) mimo území ČR.

 

VIII. Právní základ zpracování

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

 

IX. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má dle GDPR následující práva:

  • požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, tedy získat od správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR,
  • požadovat opravu či doplnění osobních údajů, které správce zpracovává, pokud jsou nepřesné (čl. 16 GDPR),
  • požadovat odstranění osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR,
  • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR,
  • získat ty osobní údaje, které se ho týkají a které jsou zpracovány s jeho souhlasem, nebo které jsou zpracovány pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy,
  • získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR,
  • má právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo podat stížnost k dozorovému úřadu – subjekt údajů má právo na stížnost na domnělé porušení obecného nařízení u dozorového úřadu, především v členském státě obvyklého pobytu nebo výkonu práce.

O přijetí každé žádosti dle výše uvedených bodů budeme žadatele neprodleně informovat a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce, podáme požadovanou informaci či informaci o přijatých opatřeních. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V určitých specifických případech definovaných v GDPR nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo odmítnout žádosti vyhovět. O tomto bude žadatel vždy informován.

V případě, kdy budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele o poskytnutí informací, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Informace o uplatnění práv subjektu údajů si po přiměřenou dobu (typicky 3 roky) uložíme za účelem evidence a dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že je s jeho osobními údaji nakládáno neoprávněně či jinak porušujeme jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

X. Právo na námitku

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů tzv. oprávněný zájem, má subjekt právo kdykoli vznést věcnou námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebudou osobní údaje dále zpracovávány, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy subjektu nebo jeho právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může dotčená osoba vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by Správce neměl Vaše údaje zpracovávat. V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu je možné vždy vznést námitku bez dalšího zdůvodňování.

 

XI. Kontaktní informace

V ohledu ochrany Vašich osobních údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese:

BENKO KLIMA s.r.o.

adresa: Přemyslovců 16/32a, 747 07 Opava – Jaktař
telefon: 553 612 444, 553 612 333
mobil: 724 146 109

IČO: 25822152

e-mail: otipkova@benkoklima.cz

 

XII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. 

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním POPTÁVKY z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2023.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce a v provozovně správce.